USDA Prime Rib Eye

USDA Prime Rib Eye

250-day grain fed I 4 weeks wet aged I nebraska